СДРУЖЕНИЕ ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ПЛЕВЕН

Категория

СКС

Адрес

булевард „Данаил Попов“ 17, Плевен, България

Контакти

У С Т А В
на
СДРУЖЕНИЕ
"ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ПЛЕВЕН"
ГРАД ПЛЕВЕН


Сдружението "Ловно-рибарско дружество Плевен" е наследник на Плевенското ловно дружество "Ловец", на Плевенското ловно дружество "Сокол, на Рибарско дружество - град Плевен и Народно ловно-рибарско дружество град Плевен, продължител на техните дългогодишни демократични, родолюбиви и природозащитни традиции.

ГЛАВА I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1 Сдружението "Ловно-рибарско дружество Плевен" е юридическо лице с нестопанска цел - действащо съгласно настоящия Устав за осъществяване посочените в него цели и задачи, ЗЮЛНЦ, ЗЛОД, ППЗЛОД, ЗРА, Устава на НЛРС „СЛРБ” и останалото законодателство на Р България.
ЧЛ. 2 Сдружението е организация за осъществяване на обществено полезна дейност в областта за защита на човешките права в гражданското общество, за отстояване интересите на членовете си, за обогатяване, възпроизводството и съхраняването на екологичното равновесие в дивата флора и фауна и развитие на ловните и риболовните спортове и киноложко дело.
ЧЛ 3. Сдружението се регистрира под наименованието - "Ловно-рибарско дружество Плевен" със седалище и адрес град Плевен, бул."Данаил Попов"17.
ЧЛ. 4 Сдружението се създава за неопределено време
ЧЛ 5 Сдружението е демократична, независима и доброволна обществена организация изразител и защитник на природозащитните, спортните, духовните и имуществени интереси на членовете си.
ЧЛ. 6 /1/ Сдружението се изгражда на териториален и клубен принцип от дружини на ловци, ловци – риболовци и риболовци,както и клубове с предмет на дейност свързан с ловните и риболовни спортове и кинологията.
/2/ Сдружението осъществява дейността си при съблюдаване на принципите на доброволност и равнопоставеност на членството, гласност, изборност, мандатност, отчетност и контрол.
/3/ Сдружението работи на основата на самоуправлението и самоиздръжката си.
/4/ В своята дейност Сдружението се ръководи от Устава си, Решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

Г Л А В А II
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЧЛ. 7 Сдружението и обединените в него дружини и клубове си поставят следните цели
* работят за опазване и обогатяване биологичното разнообразие
* полагат целогодишни грижи за опазване, видово обогатяване и увеличаване на дивеча и рибата
* грижат се за поддържането, развитието и охраната на ловната и рибната фауна
* създават условия за упражняването и развитието на ловния и риболовния спорт и кинологията
* възпитават своите членове в любов към отечеството и родната природа
* работят за повишаване на екологичната, ловната, киноложката и риболовна култура
* популяризират природозащитните и демократични идеи и принципи на организацията
* отстояват независимостта на Сдружението и развиват отношения на другарство, взаимопомощ, уважение и етичност между членовете си
* сигнализират държавните институции за необходимостта от решаване на неотложни екологични проблеми, имащи пряко или косвено отношение към ловното и рибното дело.
* защитават интересите на членовете си.
ЧЛ. 8 За постигане целите си Сдружението изпълнява следните основни задачи:
* организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружините и координира дейността си с клубовете включени в състава му, съобразно законите и Устава на Сдружението
* сключва договори с ДГС и ДЛС за стопанисване в определените ловностопански райони на дружините
* оказва помощ при изпълнение на ловоустроиствените и рибоустроуствените проекти и годишни планове на ЛСР.
* създава дивечовъдни и рибовъдни стопанства и бази за спортен риболов
* изработва и представя за утвърждаване от компетентните органи плановете за ползване на дивеча в ЛСР
* съгласува графици за ловуване в ЛСР не по-късно от десет дни преди началото на ловния сезон
* упражнява действен контрол при ползването на дивеча и рибата и спазването на законоустановения ред за лов и риболов
* Създава и поддържа информационна система за ловна статистика и електронен обмен в системата на НЛРС
* организира охраната на дивеча и рибата, съгласно ЗЛОД, ППЗЛОД и ЗРА на територията си и сигнализира за нарушенията на нормативните разпоредби
* организира лова и риболова на чуждестранни и български ловци и риболовци в съответствие с изискванията на нормативните разпоредби
* организира на договорна основа реализацията на добитите дивечово месо и кожи
* използува законовите възможности за организиране реализацията на дивечови и рибни продукти, както и продажбата и закупуването на жив дивеч и риба за развъдни цели
* развива киноложкото дело, като организира развъждането, обучението и ползуването на чистопородни ловни кучета, провежда киноложки изложби и полеви изпитания и осигурява закрилата на чистопородните ловни кучета.
* развива необходимите дейности в съответствие с нормативните разпоредби за осигуряване издръжката на Сдружението и разширяване на материалната му база
* организира системна разяснителна и възпитателна дейност за популяризиране на целите и задачите на Сдружението
* подготвя кандидати за ловци и риболовци
* развива спортносъстезателна и учебно - спортна дейност с цел повишаване на ловно-стрелковата и риболовната квалификация на членовете си
* изисква от членовете си да спазват нормативните разпоредби и правилата за съхраняване и употреба на ловно оръжие и боеприпаси
* осъществява необходимите дейности в страната и чужбина с оглед осигуряване на средства за финансиране на целите и задачите си
* работи във взаимодействие с общините и с местни органи на държавната власт, обществени и други организации, с фирми и лица по въпросите на ловното и рибното стопанство и опазването на природната среда
* за осъществяване на природозащитните и спортни цели и задачи на Сдружението към него могат да се създават Клубове, комисии и други
* Сдружението може да участва в други сдружения и форми на дейност, свързани с предмета и целите на организацията
ЧЛ. 9 Сдружението съдейства за осъществяване на националната политика в природозащитното дело, ловното и рибното стопанство и спорт на регионално ниво. То работи във взаимодействие с НЛРС и всички държавни, местни, стопански, обществени и други организации и движения, имащи отношение към опазването на природната среда и развитието на лова и риболова.

Г Л А В А III
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛ.10 /1/ В Сдружението могат да членуват всички български граждани, придобили право на лов или любителски риболов обединени в ловни и риболовни дружини и клубове, свързани с ловното и риболовното дело, независимо от политическите им възгледи, религиозни убеждения и етническа принадлежност, при пълна доброволност и равнопоставеност.
/2/В Сдружението могат да членуват и чуждестранни граждани от ЕС, притежаващи съответни документи, които не противоречат на българското законодателство и държавните органи, имащи отношение към лова и риболова.
/3/ В сдружението могат да участват и колективни членове – самостоятелни юридически лица, чийто устави не противоречат на устава на сдружението. Същите работят за постигане на неговите цели и задачи, запазвайки своята финансова самостоятелност.
/4/ Не се допуска да членуват в Сдружението лица, членуващи в други ловни и ловно-рибарски сдружения.
/5/ Не могат да бъдат членове на Сдружението лица с доказани бракониерски прояви, с наложено наказание в предвидения от ЗЛОД срок.
ЧЛ. 11 /1/ Членовете на Сдружението са ловци и риболовци, които членуват в ловни и риболовни дружини, и клубове на територията на Плевенска област.
/2/ Членовете приемат Устава на Сдружението и работят за осъществяване на целите и задачите му, заплащат членския си внос за една година и членуват в една от дружините или клубовете на Сдружението.
/3/ Членовете на Сдружението подписват Етичен кодекс на ловеца и риболовеца
ЧЛ. 12 /1/ Кандидатите за членове на Сдружението изразяват желанието си за това с писмена молба до УС, придружена с протокол от Общото събрание на дружината или клуба за приемането му в тях му и документи, удостоверяващи придобито право на лов или прилагат членски картон, членска карта и ловен билет от друго сдружение.
/2/ Всеки член получава членска карта по образец на НЛРС , която се издава от Сдружението.
/3/ Задължителността и размера на членския внос, включително намаления и встъпителния се определят с Решение на УС на Сдружението.
ЧЛ. 13 /1/ Заплащането на членски внос се извършва в Сдружението в размер и срокове, определени от Управителния съвет на Сдружението.
/2/ Намален членски внос заплащат - мъже над 65 години и жени над 60 години и инвалидите.
/3/ Встъпителен членски внос се заплаща еднократно от членовете, след приемането им в Сдружението.
/4/ Размерът на намаления и встъпителен членски внос се определят по решение на Управителния съвет на Сдружението ежегодно
/5/ Клубовете заплащат индивидуален или колективен членски внос по решение на УС на Сдружението.
ЧЛ. 14 /1/. Членовете на Сдружението, които не са заплатили членския си внос по уважителни причини в определения срок, могат да сторят това не по-късно от един месец след изтичането му и при представяне на официалнен документ за причината на пропускането му. Заплащането на членския внос в този случай се разрешава от Управителния съвет на Сдружението.
/2/ Във всички останали случаи членовете на Сдружението, които не са заплатили членски внос в определения срок, заплащат парична санкция, размера на която се определя от Управителния съвет на Сдружението
/3/ При незаплащане на членския внос по реда на ал.1 и ал.2 в определения срок членството се счита прекратено поради отпадане.
/4/ Членовете ловци и ловци- риболовци заплащат годишна вноска за стопанисване на дивеча ежегодно определяна от Председателя на ДАГ за осъществяване на дейностите по чл. 37 от ЗЛОД. Годишната вноска се внася в Сдружението при подновяване на членството, но не по-късно от 28 февруари на текущата година.
ЧЛ.15 /1/ Преместването на членовете на една дружина в друга в рамките на Сдружението се извършва със съгласие и решение на приемащата дружина и последващо одобрение от Управителния съвет на Сдружението само при наличие на свободна ловна площ в ловностопанския район на приемащата дружина и при изпълнение на всички финансови задължения към освобождамващата дружина.
/2/ Спорните въпроси по подновяването на членството се решават от Управителния съвет на Сдружението.
ЧЛ. 16 /1/ Членството се прекратява
1. С едностранно волеизявление до УС на Сдружението
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение.
3. С изключването.
4. С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел.
5. При отпадане.
/2/ Решението за изключване се взема по ред, определен от настоящия Устав.
/3/ Отпадането, поради не внасянето на определените имуществени вноски и системно не участие в дейността се констатира по документи и по реда, регламентиран в чл.14 и 21 на Устава.
ЧЛ 17 Всички членове на Сдружението имат еднакви права
* да упражняват ловния и риболовния спорт в съгласие с установения законов ред
* да участват в цялостната дейност на Сдружението
* да избират и бъдат избирани в ръководните органи
* да упражняват критика за слабостите и грешките в дейността на дружината и ръководните органи и да правят предложения за подобряване на организационната дейност на Сдружението
* да участват лично, когато се взема отношение за техните дейности и поведения
* да се ползват от културните и социалните придобивки, както и от услуги на Сдружението
* да напускат Сдружението по собствено желание, изразено в писмена молба до УС.

ЧЛ. 18 /1/ Всички членове са длъжни
* да спазват Устава на Сдружението и изпълняват решенията на Общите събрания и Управителния съвет на Сдружението
* да изпълняват нормативните разпорежданията на ЗЛОД, ЗРА, ЗКВВООБ и издадените в тяхно изпълнение подзаконови актове
* да стопанисват и опазват дивеча и рибата
* да съдействат за защита на природната среда
* да сигнализират компетентните органи за нарушения на законите за лова и риболова и да съдействат за разкриване и наказание на нарушителите им
* да повишават своята ловна, риболовна и екологична култура
* да спазват правилата за съхраняване и употреба на ловното оръжие
* да работят за осъвършенстване на своята стрелкова и риболовна квалификация
* да участват редовно в събранията на дружините
* да заплащат членския си внос и всички останали вноски предвидени в нормативните документи, съобразно указаните срокове
* да работят за укрепване на дружината и Сдружението, и за създаване на отношения на уважение, другарство и взаимопомощ между нейните членове
* да съдействат за разширяване и утвърждаване на демократичните принципи на самоуправление в Сдружението
* да отстояват независимостта и единството на Сдружението
ЧЛ. 19 Членовете - ловци задължително участват в следните мероприятия
* установяване на дивечовите запаси
* грижи за дивеча през размножителния период
* подхранване на дивеча
* участие в дейности свързани с разселване на дивеча
* създаване на хранителна и защитна база
/ дивечови ниви и ливади, сечища, укрития и др/
* изграждане на хранилки, солища, водопои, калища и чакала
* регулиране на числеността на хищниците и скитащите кучета извън населените места
ЧЛ. 20 Членовете - риболовци задължително участват в следните мероприятия
* зарибяване на водоемите за спортен риболов
* рибоустрояване и благоустрояване на водоеми
* опазване на рибата през размножителния й период, при маловодие и други бедствия
* опазване на водоемите и прилежащите територии от замърсявания
* изграждане на мръстилища, изкуствени гнезда, рибни прагове, рибни проходи и др.
ЧЛ. 21 /1/ Членовете на Сдружението, които не участвуват в мероприятия по чл. 19 и 20 заплащат допълнително парична вноска.
/2/ Размерът на допълнителната парична вноска се утвърждава от Управителния съвет на Сдружението по предложение на дружините или клубовете /3/ Събраните средства се изразходват от дружините или клубовете само за ловностопански и рибостопански мероприятия.
/4/ По решение на събранията на дружините отделни членове могат да бъдат освобождавани от участие в задължителните мероприятия и не заплащат допълнителна вноска.
/5/ При невнасяне на допълнителна парична вноска по ал.1 членовете отпадат от Сдружението.
ЧЛ. 22 /1/ За нарушаване на Устава и неизпълнение на решенията на Ръководните органи на Сдружението, за действия, насочени срещу интересите, независимостта и единството на организацията, за нарушаване на традиционно установените правила по ловна и риболовна етика на членовете на Сдружението се налагат следните наказания:
а/ порицание
б/ отзоваване от състава на ръководните органи
в/ предупреждение за изключване
г/ изключване
/2/ Членовете на Сдружението, извършили деяния, квалифицирани като бракониерство, се изключват от редовете на организацията. Същото наказание се налага на лице извършило кражба или умишлено убиване на ловно куче, пречиняването на смърт или тежка злоуполука с ловно оръжие по време на лов при доказана вина, злоупотреба с парични средства и имуществото на Сдружението. Срокът за изключването се определя от УС и не може да бъде по-малък от две години. Възстановяването става по общия ред.
/3/ За бракониерство по смисъла на този Устав се счита нарушение на ЗЛОД и ЗРА от член на Сдружението, за което му е наложено наказание от компетентен държавен орган по ЗЛОД и ЗРА "лишаване от право на лов или риболов".
/4/ Наказанията се налагат от УС на Сдружението след изслушване на нарушителя.Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите. Същото може да се вземе в отсъствието на нарушителя, ако същият е надлежно уведомен по ред и начин от УС на Сдружението
/5/ За наложените наказания нарушителите се уведомяват писмено в седемдневен срок след вземане на решението на наказващия орган.
/6/ Председателят на УС на Сдружението в седем дневен срок уведомява писмено за наложеното наказание „изключване” Председателя на НЛРС и Директора на ДГС или ДЛС, в чийто район на дейност е ловната дружина, в която е регистриран ловеца.
/7/ Наказанието наложено от УС на Сдружението подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението чрез наказващия орган в срок на четиринадесет дни.
/8/ Общото събрание може да потвърди, да измени и отмени обжалваното решение.
/9/ Решението на Общото събрание на Сдружението е окончателно и влиза в сила, а необжалваните Решения на УС влизат в сила след изтичане срока за обжалване.
/10/ В изпълнение се привеждат влезлите в сила решения.

Г Л А В А IV
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ
А. ЛОВНА ДРУЖИНА
ЧЛ. 23 /1/ Дружините са основни организационни звена на Сдружението и представляват доброволни обединения на ловците.
/2/ Ловните дружини се изграждат на територията на обособен ловностопански район по ред определен от ЗЛОД . Същите се регистрират в ДГС или ДЛС
/3/ Седалището на дружината се определя от УС в решението за нейното създаване.
ЧЛ. 24 Основни задачи на ловната дружина
* работи в съответствие с Устава на Сдружението, ЗЛОД, ППЗЛОД, ЗРА
* стопанисва дивеча в определения й район по утвърдения ловностопански проекти, в които провежда всички ловностопански мероприятия
* организира и провежда таксации на дивеча в ловностопанския район и предоставя резултатите в Сдружението
* организира ползването на дивеча по законоустановения ред
* отглежда и разселва подходящи за района дивеч за поддържане на нормални запаси
* осъществява съвместна дейност за стопанисване на дивеча с други ползватели на земята, горите и водите
* участва в опазването и охраната на дивеча в определения й район и сигнализира компетентните органи за извършени нарушения по лова.
* полага постоянни грижи за повишаване на ловната и екологична култура на своите членове чрез разяснителна, възпитателна и просветна дейност
* съдейства за снабдяване на ловците с чистопородни ловни кучета за тяхното стопанисване, обучение и ползване
* популяризира сред обществото чрез лекции, беседи, вечеринки, филми и природолюбиви екскурзии, националните традиции по лова,риболова и опазване на дивеча.
* работи за повишаване на спортната квалификация на членовете си и организира спортни състезания по ловна стрелба.
* стопанисва движимото и недвижимо имущество

Б. ДРУЖИНИ НА ЛЮБИТЕЛИТЕ РИБОЛОВЦИ
ЧЛ.25 /1/ Дружина на любителите риболовци са основни организационни звена на Сдружението и представляват доброволни обединения на любителите риболовци.
/2/ Дружината на любителите риболовци се изграждат на териториален или клубен принцип.
/3/ Седалището на дружината на любителите риболовци се определя от УС в решението за нейното създаване.
ЧЛ. 26 Основни задачи на дружината на любителите риболовци
* работи в съответствие с Устава на Сдружението
* стопанисва рибата в определения й район по утвърдения рибостопански проекти, в които провежда всички рибостопански мероприятия
* стопанисва представените й водоеми за спортен риболов като се грижи за тяхното зарибяване, рибоустрояване и благоустрояване на района около тях.
* организира ползуването на рибата по законоустановения ред
* отглежда и разселва подходящи за района риба за поддържане на нормални запаси.
* осъществява съвместна дейност за стопанисване на рибата с други ползватели на водоемите
* участва в опазването и охраната на рибата в определения й район и сигнализира компетентните органи за извършени нарушения по риболова.
* полага постоянни грижи за повишаване на риболовната и екологична култура на своите членове чрез разяснителна, възпитателна и просветна дейност
* популяризира сред обществото чрез лекции, беседи, вечеринки, филми и природолюбиви екскурзии националните традиции по опазване на рибата.
* работи за повишаване на спортната квалификация на членовете си и организира спортни състезания по улов на риба и кастинг.
* стопанисва движимо и недвижимо имущество.
ЧЛ. 27 /1/ Висш орган на ловните и риболовни дружини е Общото събрания. То се провежда най-малко веднъж годишно,но не по-късно от 31 март на текущата година
/2/ Общото събрание започва работа, ако на него присъстват повече от половината от членовете му. Същото взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.
/3/ Общото събрание приема отчета на ръководството, финансовия и годишен план, избира и освобождава ръководството, Контролния съвет и членовете им, прави предложение за налагане на наказания на провинилите се и приема новите членове на дружината произнася се и по други организационни въпроси, съобразно Устава на Сдружението.
/4/ Ръководството на дружината е в състав: председател, секретар-касиер и членове /общо от 3 до 7 души/, които се избират за четиригодишен мандат.
/5/ Контролните съвети осъществяват контрол върху цялостната дейност и финансово състояние на дружините и клубовете и са в състав: председател и два члена.
/6/ Контролните съвети отчитат ежегодно дейността си пред Общите събрания на дружините и клубовете.
/7/ Председателите на Контролните съвети на дружините и клубовете участват в заседанията на ръководните органи на същите.
/8/Общото събрание на дружината определя представителите си за участие в общото събрание на Сдружението с право на глас при взимане на решения от същото.
/9/ Ръководството на дружината и Контролния съвет се избира с явно или тайно гласуване по решение на Общото събрание, което се взема с обикновено мнозинство от присъстващите.
/10/ Отговорниците на групи и знаменосецът се избират с явно гласуване и обикновено мнозинство.
/11/ Дружината се представлява от нейния председател, а в негово отсъствие от упълномощени от Общото събрание член на ръководството.
ЧЛ. 28 /1/Дружината притежава собствени средства в самостоятелна партида по сметката на Сдружението, а тяхното разходване е в съотвествие с утвърдения от Управителия съвет на Сдружението финансов план.
/2/ Финансирането на ловните дружините се осъществява със средства по чл. 37 а ал.2 от ЗЛОД и чл.65 б ал.3 от ППЗЛОД, от доброволни вноски на членовете им и други приходи.

В. КЛУБОВЕ
ЧЛ. 28а Клубът е организация, регистрирана по закона на ЮЛНЦ, чийто Устав не противоречи на Устава на Сдружението и членовете му работят за постигане на целите на Сдружението.
ЧЛ 28 б Предметът на дейност на клубовете да е свързан с лова, риболова, кинологията, стрелковия спорт и риболовните спортове
ЧЛ 28 в Клубовете като юридически лица имат самотстоятелно финансиране и ръководни органи, като представителството им в ръководните органи на Сдружението се осъществява на база на броя на членовете им на квотен принцип, определен от УС на Сдружението .

ГЛАВА V
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
А. ОБЩО СЪБРАНИЕ
ЧЛ. 29 /1/ Висш ръководен орган на Сдружението е Общото събрание на пълномощниците
/2/ В състава на Общото събрание се включват избраните представители на дружините и клубовете - членове на Сдружението.
/3/ Не могат да участват в ОС лица в качеството си на пълномощници в случай, че в двевния ред има поставени за решаване въпроси, които се отнасят до него лично, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по сребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително, както и ако същият е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решение относно юридическо лице, което управлява.
ЧЛ. 30 /1/ Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението с писмена покана съдържаща: дневния ред , мястото и часът на провеждането му и по чия инициатива се свиква и квотата за представителство на дружините, клубовете и колективните членове в Общото събрание.
/2/ Общото събрание може да се свика и по писмено искане на председателите на 1/3 от дружините и клубовете на Сдружението, като Управителния съвет се задължава в едномесечен срок да отправи писмена покана за свикването му. В противен случай то се свиква от Съда по писмено искане на заинтересованите членове.
/3/ Поканата се изпраща до всеки избран пълномощник от членовете на сдружението, участник в Общото събрание и се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на Сдружението , най – малко един месец преди насрочения ден
ЧЛ. 31 /1/ Общото събрание започва работа, ако присъстват най-малко 2/3 от пълномощниците. Те приемат регламент на процедурните правила за провеждането на заседанията му.
/2/ При липса на кворум заседанието на Общото събрание се отлага с 1 час по-късно и се провежда на същото място и същия дневен ред, колкото и пълномощници да се яват.
/3/ Всеки пълномощник участва в събранието като гласува от името на лицата, които са го упълномощили. Преупълномощаване не се допуска.
/4/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
ЧЛ. 32 /1/Общото събрание
1. изменя и допълва Устава
2. избира и освобождава членове на управителния съвет от състава на Сдружението.
3. избира Председател на Управителния съвет от неговия състав
4.взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
5 приема бюджета на Сдружението.
6.приема отчета за дейността на Управителния съвет
7.отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.
8.взема и други решения, предвидени в Устава
/2/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
/3/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава
/4/ Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението..
/5/ Споровете по ал. 3 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл 33 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите пълномощници.
/2/ Решенията по чл. 32 ал.1 т.1 и 4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите пълномощници.
/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.

Б УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл 34. /1/ Управителният съвет организира и ръководи оперативната дейност на Сдружението между заседанията на Общото събрание
/2/ Управителният съвет се състои най-малко от 3 лица, членове на Сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от четири години .
/3/ Управителният съвет се ръководи от Председател, който се избира от Общото събрание от състава на членовете на Управителния съвет за срок от четири години.
ЧЛ. 35 Управителният съвет:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
2. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на устава.
3. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет
4.Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
5. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.
6. Определя адреса на Сдружението
7. Приема вътрешни актове за дейността на Сдружението, предвидени в настоящия Устав.
8. Взема решение за изграждане и закриване на ловни дружини върху обособените по чл. 7 ал.5 т.1 от ЗЛОД ловностопански райони и ги регистрира в съответните ДГС или ДЛС
9. Приема и изключва членове съобразно изискванията на Устава.
10. Взема решение за участие в други организации.
11. Прави предложение за промяна на ловностопанските райони
12. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и на допълнителните такси за неучастие в мероприятие.
13. Утвърждава реда, условията и начините на разпределение на средствата от годишната вноска за стопанисване на дивеча и от разрешителните за лова
14. Ежегодно изготвя и представя в НЛРС документи по чл. 31 /6/ т . 1-9 от ЗЛОД.
15. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
16. Свиква общите събрания в дружините
17. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
ЧЛ 36 /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя му. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
/2/ Управителният съвет взима решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.
/5/ Управителният съвет по изключение може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на управителния съвет.
ЧЛ.37 Управителният съвет работи на широка обществена основа при пълна прозрачност на дейността си и може да създава към организацията клубове, комисии и други помощни органи по основни направления в организационната дейност.
ЧЛ.38 Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението и ръководи дейността на щатния състав, който назначава и освобождава от длъжности по Решение на Управителния съвет.

 


Г Л А В А V
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ЧЛ. 39 /1/ Сдружението и влизащите в състава му дружини и клубове осъществяват дейността си при пълна финансова самоиздръжка.
/2/ Сдружението и членуващите в него дружини и клубове набират средствата си от
- членски внос и допълни вноски
- средства по чл. 37а ал.2 от ЗЛОД и чл.65б ал.3 ППЗЛОД
- приходи от реализация на дивечови и рибни продукти и други дейности разрешени от законите
- дарения, помощи и завещания
- разпореждане със имотите им, отдаване под наем на помещения, съоръжения и други
/3/ Набраните средства се изразходват за постигане Уставните му цели, съгласно действащите закони, както и по Решение на Управителния съвет.
/4/ Сдружението може да създава специални фондове за осигуряване на средства по основните направления в дейността си.
ЧЛ.40 Отчуждаването на недвижими имоти, собственост на Сдружението, както и опрощавания на вземания, стават въз основа на Решение на Общото събрание на пълномощниците при спазване на действащите нормативни актове.

Г Л А В А VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЧЛ.41/1/ Сдружението се прекратява
1. по решение на общото събрание
2. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението когато:
а/ не е учредено по законния ред
б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави
3. когато бъде обявено в несъстоятелоност.
/2/ Прекратеното сдружение се обявява с ликвидация.
ЧЛ. 42 /1/ При прекратяване дейността на сдружението ликвидацията се извършва от определено от УС лице.
/2/ Когато прекрати сдружението, съдът назначава ликвидатор и определя срок на ликвидацията.
ЧЛ. 43 Прекратяването на сдружението и обявяването му в ликвидация се вписва в ТР.
ЧЛ. 44 /1/ Когато имуществото на сдружението не е достатъчно, за да удовлетворят всички кредитори, ликвидаторите удовлетворяват кредиторите с привилигировани вземания съобразно техния ред, а с остатъка останалите кредитори, пропорционално на вземанията им.
/2/ Кредиторите, които не са предявили вземанията си в определения срок се удовлетворяват от имуществото останало след разпределението.
ЧЛ. 45 Не се допускат отделни изпълнителни действия върху имуществото на сдружението обявено в ликвидация.
ЧЛ. 46 /1/След окончателно разпределение на имуществото ликвидатора дава отчет пред ОС, което приема рашение за заличаване на сдружението.
/2/ Когато сдружението е прекратено от съда ликвидатора дава отчет пред него.В този случай решението за заличаването му се постановява от съда.
ЧЛ. 47 /1/ При прекратяване на сдружението чрез ликвидация остатъкът от активите се разпределя между членовете на сдружението по равно.
/2/ Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.
ЧЛ. 48 Когато сдружението е прекратено от ОС то може да реши до приключване на ликвидацията, сдружението да възстанови дейността си. В този случай ОС провежда избори по общия ред. Решението се вписва в регистъра на съда.
ЧЛ. 49 Средствата за издръжка на ликвидатора се одобряват от УС и са за сметка на сдружението. Възнаграждението на ликвидатора се заплаща преди всички други вземания.
ЧЛ. 50 Ликвидаторът отговаря солидарно пред сдружението за причинените му от него вреди.
ЧЛ. 51 Сред разпределението на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от ОС по седалището му.

Г Л А В А VIII
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЧЛ. 52 Сдружението има свое знаме от маслинено зелен копринен плат, съответно с надписи от жълтозелена коприна. Знаме могат да имат и дружините и клубовете. Размерите на плата трябва да бъдат 80 см. дължина и 60 см. ширина. Наоколо знамето е обшито с ресни от жълтозелена коприна. В средата е извезана емблемата му.
ЧЛ. 53 /1/ Сдружението има свой марш, поздрав, празник, печат, членска книжка, емблема, значка, почетни знаци, униформено облекло и други символи.
/2/ Сдружението практикува ритуали, свързани със знамето си, с приемането на нови членове, с откриването и закриването на ловния и риболовния сезон, със започването, провеждането и завършването на ловния и риболовния излет, с връчването на награди и отличия, с провеждането на общите събрания и други прояви.
/3/ Притежава традиции за чествания и за организиране на вечеринки, забави, празници, томболи, тържества и други.
/4/ Символи, знаци и ритуали на Сдружението се утвърждават от Общото му събрание.
ЧЛ.54. Дружините и клубовете водят следните документи: тетрадка за членовете на дружината или клуба, протоколна книга за заседанията, приходно-разходна книга, инвентарна книга, инструктажна книга и тетрадка за постъпили дарения и помощи.
ЧЛ 55 Сдружението води задължително следните документи: протоколна книга от заседанията на Общото събрание и заседанията на Управителния съвет, счетоводна документация, книга за входяща и изходяща документация, заповедна книга, инвентарна книга, картотека на членовете на сдружението, регистър на чистопородните кучета, регистър на ловните трофеи, книга за разрешителните за лов и други.
Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Сдружение "Ловно-рибарско дружество Плевен" град Плевен на Общо събрание, проведено на 19 май 2009г. и е заверен от председателя на Сружението - Стефан Митков Ненков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....................
/В ГЕОРГИЕВ/